Pirmininkas:

Violeta Bružienė – direktorė.

Sekretorius:

Rasa Reišienė – vyresnioji mokytoja.

Nariai:

Danguolė Buividienė – mokytoja metodininkė;

Giedrė Č . – mokytojų padėjėja;

Audronė Bukmanaitė – Švietimo skyriaus atstovė.

Funkcijos:

 • teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus;
 • atsižvelgdama į per metus pateiktus mokytojų prašymus, kasmet rengia ir, suderinusi su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba,  teikia steigėjui/valdymo organui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) mokytojų atestacijos programą;
 • tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 • tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą;
 • svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti sprendimus:
 • suteikti mokytojui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;
 • suteikti mokytojui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinę kategoriją;
 • nesuteikti mokytojui kvalifikacinės kategorijos;
 • siūlyti mokytojui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai;
 • svarsto klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
 • gali atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių);
 • mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieneriems metams;
 • svarsto mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo.