Lopšelis – darželis savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos respublikos konstitucija, Lietuvos respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos, švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio „Spindulys“ nuostatais, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos veiklos programa ir kitais teisės aktais.