Pirmininkas:

Violeta Bružienė – direktorė.

Sekretorius:

Violeta Kaluževičienė – mokytoja metodininkė.

Nariai:

Visi darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

Funkcijos:

  • inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
  • aptaria ugdytinių sveikatos, saugos darbe, ugdymo, poilsio ir mitybos klausimus;
  • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
  • svarsto ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;
  • priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais, steigėjo sprendimais ir kitais norminiais teisės aktais;
  • ugdymo turinį ir metodus derina prie institucijos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto darželio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;
  • teikia siūlymus lopšelio-darželio administracijai, atestacijos komisijai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kt.