Pirmininkas:

Gitana Šimkutė – logopedė.

Sekretorius:

Jurgita Garbaravičiūtė – raštvedė.

Nariai:

Andromeda Rybakovienė – mokytoja metodininkė;

Jurgita Zovė – mokytoja;

Birutė Mikalauskienė- mokytojos padėjėja;

Ramutė Samuolienė – virėja;

Giedrė Kleinaitienė – tėvų atstovė;

Agnė Garkauskienė – tėvų atstovė;

Donatas Zailskas – tėvų atstovas.

Funkcijos:

  • teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • aprobuoja lopšelio-darželio strateginį planą, lopšelio-darželio metinę veiklos programą, kitus lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus lopšelio-darželio direktoriaus;
  • teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
  • teikia steigėjui siūlymų dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  • svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
  • teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.