• Mes į kiekvieną vaiką žiūrime kaip į unikalią individualybę su gausybe savo gebėjimų, noru išreikšti save;
  • Kiekvienas pedagogas vaikui yra partneris, globėjas, vadovas ir tyrinėtojas, kuris yra kartu su vaiku, o ne virš jo ar šalia jo;
  • Ugdymą organizuojame atkreipdami dėmesį į vaiko patirtį, jo interesus, poreikius;
  • Skatiname, kad užsiėmimų metu vaikai būtų fiziškai ir protiškai aktyvūs, intelektualinius gebėjimus ugdome plėtodami vaikų saviraišką;
  • Kuriame pozityvius santykius tarp vaikų, su vaikais, su tėvais ir kolegomis;
  • Laikomės nuostatos, jog šeima neatskiriama ugdymo proceso dalis, kviečiame tėvus dalyvauti užsiėmimuose, aptarti vaikų reikalus su pedagogais;
  • Kuriame tokią aplinką, kuri skatintų vaiką veikti ir augti visomis prasmėmis;
  • Nuolat atnaujiname savo supratimą ir žinias apie vaiką/vaikus ir pažinimo procesą.