LOPŠELIO - DARŽELIO VERTYBĖS IR TRADICIJOS

Lopšelyje – darželyje „Spindulys“ pripažįstama vaikų kultūra kaip vertybė, o vaikai – kaip aktyvūs bei kūrybingi kultūros kūrėjai. Nuolat skatinama vaikų saviraiška, kūrybiškumas. Daug dėmesio skiriama vaikų socializacijai.

Prioritetas teikiamas bendruomenės narių saugumui, siekiama, kad bendruomenės nariai pasitikėtų vieni kitais, jaustūsi gerbiami, palaikomi, vertinami. Jie skatinami reikšti nuomonę, toleruojama nuomonių įvairovė. Bendrų sprendimų ieškoma demokratišku keliu. Nesutarimai ir konfliktai sprendžiami savalaikiai, demokratiškai. Siekiama optimaliai tenkinti bendruomenės poreikius.

Įstaigos veikla pagrįsta skaidrumo, teisingumo bei lygių galimybių principais. Įstaiga turi savitas tradicijas, kurių kūrime dalyvauja visa bendruomenė. Nuolat palaikomas visų pedagogų aktyvumas, vertinamos ir diegiamos jų idėjos. Praktikuojamas komandinis ugdymo ir veiklos problemų sprendimas. Teikiamos papildomo ugdymo paslaugos.

Įstaiga  yra besimokanti organizacija, pedagogai tobulina savo kvalifikaciją, skleidžia sukauptą gerąją darbo patirtį įstaigoje, mieste, respublikoje.

Sukurta veiksminga tėvų ir kitų asmenų informavimo sistema. Nuolat stiprinami ir plečiami socialiniai ir kultūriniai ryšiai su socialiniais partneriais, sudarantys sąlygas ugdymo kokybės gerinimui, tęstinumui.

Lopšelyje – darželyje organizuojami tradiciniai tautiniai – kultūriniai renginiai: Rugsėjo 1-osios šventė, „Rudenėlio šventė“, „Žibintų diena“,  Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji, Kaziuko mugė, Motinos diena, „Mokslo metų užbaigimo šventė“, „Priešmokyklinukų išleistuvės į mokyklą“, Rasos šventė – Joninės bei kt.