Laisvos darbo vietos

„Skelbiamas konkursas vadovo pareigoms eiti“
Kadangi mūsų darželio direktorės terminuota sutartis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., o  pagal šiuo metu galiojančią tvarką, likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo kadencijos pabaigos, valstybinės švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų atveju – savivaldybės meras skelbia viešą konkursą šios švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti.

Todėl informuojame, kad yra paskelbtas konkursas Kauno lopšelio – darželio „Spindulys“ vadovo pareigoms užimti.

Konkursas vadovo pareigoms