VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas  šiuolaikine ugdymo(si) samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, vaiko poreikiais, galiomis ir gebėjimais.

Vertinimo tikslas-geriau pažinti ir atskleisti vaiko individualumą, kryptingai planuoti ir organizuoti ugdymą.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, kuriame pateikta aštuoniolika vaiko ugdymosi pasiekimų sričių su vertybinėmis nuostatomis ir esminiais gebėjimais, kurios nubrėžia vaiko pažangos gaires, orientuotas į ugdymosi tęstinumą ir visapusiškumą. Vertinama socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimo, kalbos, dailės, muzikos, vaidybos, kūno kultūros ugdymo sritys.

Vertindami ugdymo pasiekimus, siekiame pažinti vaiką ir jo individualybę, išsiaiškinti kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes, nustatyti pasiekimų lygį ir daromą pažangą.

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertintojai

▪ Mokytojai – vertinimo proceso moderatoriai, stebintys, fiksuojantys vaiko ugdymosi ypatumus, vaiko pasiekimus, pritaikantys ir keičiantys ugdymo procesą pagal poreikius.

Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje mokytojos vertina vaiko gebėjimų vystymosi žingsnius, apibendrina rezultatus, įvertina ugdymo(si) pažangą, nustato ugdymo(si) problemas, numato tolimesnius ugdymo(si) tikslus, būdus ir metodus. Informacija apie kiekvieno vaiko pasiekimus ir pažangą renkama viso vaiko ugdymosi įstaigoje metu.

▪ Tėvai – partneriai, kurie suteikia pirminę informaciją apie savo vaiko individualumą, poreikius, pasiekimus bei įgūdžius, stebi, vertina daromą pažangą ir patys teikia reikiamą pagalbą vaikui, kartu su pedagogu numato tolesnio ugdymo galimybes, aktyviau bei nuosekliau įsijungia į ugdymo procesą.

▪ Pagalbos vaikui specialistai – specialius ugdymo(si) poreikius turinčių vaikų pasiekimus ir pažangą vertina specialistai (logopedai, psichologas, kūno kultūros, muzikos, menų pedagogai). Jie teikia rekomendacijas grupių mokytojoms, tėvams apie vaiko ugdymosi galimybes, perspektyvas, aptaria pagalbos teikimo būdus.

▪ Vaikas priešmokykliniame amžiuje – aktyvus savo pasiekimų vertinimo dalyvis. Naudojami vaikų įsivertinimo metodai: vaiko įsivertinimo lapai, interviu, diskusija;

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo metodai ir formos (pedagogų, tėvų):

▪ Vaiko veiklos stebėjimų aprašai;

▪ Vaiko veiklos ir kūrybinės raiškos darbelių analizė;

▪ Vaiko kalbos užrašai;

▪ Nuotraukų, filmuotos medžiagos analizė;

▪ Pasiekimų lentelės ir diagramos.

 Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdai (pedagogų, tėvų):

▪ Duomenų ir įrodymų rinkimas;

▪ Duomenų fiksavimas;

▪ Individualūs pokalbiai;

▪ Anketos;

▪ Refleksija.

Vertinimo metu gauta informacija kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų aplanke. Šiame aplanke pateikiami visų vaiko ugdymosi pasiekimų sričių įrodymai, pedagogas nuolat kaupia atliktų stebėjimų apibendrinimus, vaikų kūrybinius darbus, išsakytas idėjas ir pan.

 Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo rezultatai panaudojami planuojant ugdymo procesą, numatant vaiko ugdymo individualizavimo galimybes, pedagogo kompetencijų tobulinimo sritis.

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.

Įgyvendinus priešmokyklinio ugdymo programą, pedagogai atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia aprašą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.