PRADINIS

Esame Kauno savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Čia sudarytos sąlygos visapusiškam vaiko tobulėjimui, vaiko saviraiškos tenkinimui, čia atsižvelgiama į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį bei individualius gebėjimus.

Profesionalūs, patyrę ir kūrybingi darbuotojai, atsižvelgdami į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, padeda vaikui tenkinti visus prigimtinius, kultūros, socialinius ir pažintinius poreikius.     

    Erasmus+ Šiuo metu įgyvendiname „Erasmus+“ KA2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių 2017-2019 m. projektą. Kartu  su Rumunijos, Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos vaikais įgyvendinsime KA2 projektą  „The young european in the world of tolerance“( „Jaunasis europietis tolerancijos pasaulyje“).  Mūsų darželio vaikai turės progą pabendrauti su partnerių šalių vaikais, susipažinti su  jų kultūra, tradicijomis it t.t.   Projekto dalyviams pristatysime  savo šalies kultūrą. Mokysimės būti   tolerantiškais skirtingų tautų, kultūrų, rasių, religijų, socialinių sluoksnių ir t.t. žmonėms. Kursime draugišką aplinką, paremtą bendravimu ir bendradarbiavimu su kitų šalių ir kultūrų žmonėmis. 

    Projekto įgyvendinimą galite sekti mūsų darželio  socialiniame tinkle Facebook bei Erasmus+ projekto partnerių socialiniame tinkle „Young European in the world of tolerance - project Erasmus +“.

 Ugdymo aplinka. Įstaigoje ugdymo turinio įgyvendinimui sukurta ir pritaikyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius ir galimybes atitinkanti saugi aplinka. Grupėse aplinka jauki, žaisminga, estetiška ir kūrybiška, funkcionali, skatinanti vaikų aktyvumą, norą veikti, ugdytis. Grupių aplinka aprūpinta vaizdinėmis priemonėmis: pažintinės veiklos formavimui, kalbos ugdymui, socialinių įgūdžių raidai, tautiškumo ugdymui, meniniam ugdymui, judesių lavinimui. Pedagogams ir vaikams sudaytos sąlygos naudotis šiuolaikinėmis technologijomis: kompiuteriais, interaktyvia lenta, multimedia ir kt.

Darželio kiemas yra atokiai nuo gatvės, medžių ir kitos žalumos apsuptyje. Vaikams sudaryta galimybė rinktis veiklą: sportuoti, ilsėtis, žaisti. Žaidimų aikštelės aprūpintos priemonėmis vaikų savarankiškai, kūrybinei, aktyviai ir kitai veiklai: smėlio dėžės, mediniai sporto kompleksai, sūpuoklės ir kt.

Įstaigoje sukūrėme savitas edukacines erdves: vaikų aktyviai fizinei veiklai įrengėme sporto salę, meninius gebėjimus vaikai realizuoja dailės kabinete, o kitas savo fantazijas įgyvendina žaidimų kambaryje.

Mokslo metai darželyje prasideda rugsėjo 1-ą dieną, baigiasi gegužės 31-ą dieną. Vasaros laikotarpiui lopšelio - darželio darbas derinamas su tėvais, esant mažam vaikų skaičiui, įstaiga uždaroma liepos arba rugpjūčio mėnesiams.

Įstaigos tipas - lopšelis-darželis, ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Vykdydamas jam pavestus uždavinius lopšelis-darželis:

 • konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
 • rengia ikimokyklinio ugdymo programą;
 • vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
 • teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą;
 • įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
 • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
 • kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo aprūpinimo standartais;
 • organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;
 • viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

Mokymo kalba - lietuvių.

Grupių skaičius: 10.

Mokymo grupės: dieninės.

Lopšelio-darželio "Spindulys" priimamojo darbo laikas: 8.00 - 16.30

 

 

 

 

Direktorė

Violeta Bružienė

8 37 38 67 73

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

I II,IV - 8.30-12.30

13.00-17.00

V– 8-12.00,

12,30-16,30

 

III– 10.30-12.00,

12.30-19.00

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Gudžiūnienė

8 37 38 67 37

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I– 10.30-12.00,

12.30-19.00

 

II,III,IV,V– 8.00-12.00,

12.30-16.30

 

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Kristina Petrusevičienė

8 37 38 67 37

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I,III,IV,V– 8.00-12.00,

12.30-16.30

 

II– 9.30-12.00,

12.30-18.00

 

Raštvedė

8 37 38 67 37

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I-V– 8.30 -17.00